• Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 14: Các phúc lợi...

  Hãy tham khảo Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 14: Các phúc lợi cho người lao động dưới đây trình bày nội dung về khái niệm phúc lợi, các loại dịch vụ dành cho người lao động, xây dựng và quản lý chương trình phúc lợi cho người lao động, quản lý chương trình phúc lợi,... .

   10 p caodangnghe 07/01/2019 25 0

 • Bài thuyết trình Quản trị nhân lực: Chương 7 - GVHD. Nguyễn...

  Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 7: Tạo động lực cho người lao động trình bày về động lực lao động và các yếu tố ảnh hưởng, các học thuyết tạo động lực trong lao động, các phương hướng biện pháp tạo động lực.

   15 p caodangnghe 07/01/2019 24 0

 • Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 4: Kế hoạch hóa...

  Bài thuyết trình Quản trị nhân lực - Chương 4: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực trình bày về khái niệm và vai trò nguồn nhân lực, dự đoán cầu nhân lực, dự đoán cung nhân lực, cân đối cung và cầu. Mời tham khảo.

   37 p caodangnghe 07/01/2019 24 0

 • Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc

  Bài thuyết trình: Thiết kế và phân tích công việc trang bị cho người tham khảo các kiến thức về khái niệm công việc, thiết kế công việc, phân tích công việc, vai trò của phòng nguồn nhân lực và các bước tiến hành PTCV.

   20 p caodangnghe 07/01/2019 28 2

 • Báo cáo Lãnh đạo

  Báo cáo Lãnh đạo trình bày nội dung về khái niệm, bản chất lãnh đạo và người lãnh đạo trong quản trị, các lý thuyết về động cơ và động viên tinh thần làm việc của nhân viên, hành vi cá nhân và hành vi nhóm, các tình huống về động viên và lãnh đạo.

   51 p caodangnghe 07/01/2019 26 0

 • Thuyết trình Phân tích công việc - GVHD: TS.Nguyễn Thanh Hội

  Thuyết trình Phân tích công việc trình bày các kiến thức về khái niệm phân tích công việc, quy trình phân tích công việc, vai trò của việc phân tích công việc, chọn công việc để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 07/01/2019 26 1

 • Bài thuyết trình Kỹ năng ra quyết định - TS. Nguyễn Thanh Hội...

  Bài thuyết trình Kỹ năng ra quyết định trình bày nội dung kiến thức về phân loại quyết định, môi trường ra quyết định, mục tiêu của quyết định, hình thức của các quyết định, nâng cao hiệu quả quyết định, phương pháp nghệ thuật ra quyết định,... Mời tham khảo

   78 p caodangnghe 05/01/2019 25 0

 • Bài thuyết trình Quan điểm hành vi - Phạm Thị Lan Hương ( GVHD)

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài thuyết trình Quan điểm hành vi dưới đây để trang bị cho mình những kiến thức về các tư tưởng chính của học thuyết, 5 bậc nhu cầu của con người, những chính sách của nhà quản trị, và cách đánh giá quan điểm hành vi.

   19 p caodangnghe 31/12/2018 25 0

 • Bài thuyết trình Quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng

  Bài thuyết trình Quản lý chất lượng: Chi phí chất lượng trình bày nội dung về chi phí chất lượng, mô hình chi phí chất lượng, trong đó trình bày khái quát khái niệm, phân loại chi phí chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   18 p caodangnghe 31/12/2018 27 0

 • Bài thuyết trình Quản lý dựa vào cộng đồng

  Quản lý dựa vào cộng đồng íà một phương pháp mới được áp dụng hiệu quả ở Việt Nam để quản lý, và phát triển bền vững tài nguyên và cộng đồng con người. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình Quản lý dựa vào cộng đồng dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p caodangnghe 30/12/2018 26 0

 • Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Situated learning (J. LAVE)

  Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Situated learning (J. LAVE) nhằm tìm hiểu về lý thuyết học tập có tình huống của Jean Lave. Học tập có tình huống là lý thuyết chung của sự lãnh hội kiến thúc. Nó được ứng dụng trong môi trường hoạt động học tập kỹ thuật. Nó tập trung vào giải quyết các vấn đề kỹ năng. Học tập cần có sự cộng tác tác động lẫn nhau trong xã hội. Mòi bạn...

   14 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Repair theory

  Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Repair theory có nội dung giới thiệu về Thuyết sửa sai của tác giả Kurt A. Vanlehn. Thuyết sửa sai của tác giả Kurt A. Vanlehn giải thích tại sao người học thường mắc phải sai lầm (bugs). Sai lầm đó là sự chú ý suy nghĩ theo hướng khác trong khi học dẫn đến sự bế tắc. Mỗi người sẽ sử dụng những cách khác nhau để vượt qua bế tắc. Mòi bạn tham...

   9 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật