• Nghiên cứu nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên ở địa...

  Mục tiêu của báo cáo là nắm được tình hình tiếp cận với kỹ năng mềm hiện nay của sinh viên và nhu cầu của sinh viên muốn được học kỹ năng mềm, tìm hiểu về sự hiểu biết của các bạn sinh viên về kỹ năng mềm cũng như mức độ quan trọng của kỹ năng mềm trong nhận thức của sinh viên, tổng hợp ý kiến của các bạn sinh viên để tìm được hướng giải quyết đúng theo mong mỏi...

   33 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Luận án Hoàn thiện pháp luật về giáo dục Đại học ở...

  Luận án Hoàn thiện pháp luật về giáo dục Đại học ở Việt Nam dưới đây với mục tiêu xây dựng cơ sở lý luận về pháp luật giáo dục đại học và hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học, đề xuất các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học. Phân tích, đánh giá các ưu điểm và hạn chế của pháp luật về giáo dục đại học trong thời gian qua.

   40 p caodangnghe 12/01/2019 25 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết học tập thuyết...

  Tiểu luận Lý thuyết học tập "Lý thuyết học tập thuyết cấu trúc" với các nội dung cụ thể: Tìm hiểu về tác giả của thuyết cấu trúc (Structural Learning Theory), tiến sĩ Joseph M. Scandura; nội dung của thuyết cấu trúc; các sáng tạo vào lãnh vực nghề nghiệp của mình.

   13 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người...

  Tiểu luận Triết học: Phật giáo với đời sống con người và xã hội nhằm tìm hiểu về Phật giáo và ảnh của Phật giáo đến đời sống, con người và xã hội Việt Nam. Mời bạn tham khảo nội dung tiểu luận.

   22 p caodangnghe 06/12/2018 29 0

 • Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở...

  Tiểu luận: Lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada & Mỹ có nội dung trình bày Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada hai nội dung lớn: Khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Canada và khái quát về lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Mỹ.

   30 p caodangnghe 06/12/2018 22 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận kết thúc môm học Xã hội học giáo dục có kết cấu gồm ba phần. Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản về xã hội, xã hội học, cách nhìn của xã hội học đối với các hiện tượng xã hội. Phần 2 trình bày khái niệm xã hội hóa cá nhân, nội dung xã hội hóa cá nhân, vai trò của truyền thông đại chúng và phần kết luận.

   15 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận môn học Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận môn học Xã hội học giáo dục có nội dung trình bày khái niệm xã hội học, cách nhìn từ góc độ xã hội học đối với các hiện tượng tệ nạn xã hội và phần kết luận.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Xã hội học

  Tiểu luận Xã hội học nhằm làm rõ vai trò của xã hội học đối với sự phát triển xã hội, các nội dung cơ bản của xã hội học, tương tác xã hội với cá nhân, tương tác cá nhân với nhóm,... Tham khảo nội dung bài tiểu luận sau đây để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận Xã hội học giáo dục sau đây nhằm làm rõ hơn về mối quan hệ giữa xã hội và giáo dục. Tiểu luận gồm 2 phần. Phần A nói về nhóm bạn và sự hình thành nhân cách của trẻ. Phần B bàn về quan niệm về công bằng giáo dục.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Triết học: Bản chất con người và vấn đề phát...

  Tiểu luận Triết học: Bản chất con người và vấn đề phát huy nhân tố con người hiện nay nhằm trình bày cách tiếp cận con người trong triết học. Chương 1 trình bày các quan niệm về bản chất con người trong triết học trước Mác. chương 2 trình bày quan niệm về bản chất con người của triết học Mác - Lênin.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận Triết học: Tìm hiểu nguyên tắc thống nhất giữa...

  Tiểu luận Triết học: Tìm hiểu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác - Lênin trình bày cơ sở lý luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, thực hiện nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong các cơ sở dạy nghề.

   17 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc...

  Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng của Nho giáo tới cuộc sống gia đình người Việt Nam nhằm mục đích tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về tư tưởng của triết học phương Đông cổ đại mà đại diện là triết học Trung Quốc và Ấn Độ. Tìm hiểu nội dung ảnh hưởng của học thuyết Nho giáo đến người sống người dân Việt Nam qua các thời kỳ. Từ đó có một cái nhìn khái quát và rút ra bài...

   26 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật