• Công bố số: 04/CBGVLXD-LS năm 2014

  Công bố số: 04/CBGVLXD-LS năm 2014 về giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 04 năm 2014.

   76 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

  Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND trình bày về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

   10 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 02/2019/TT-BXD

  Thông tư hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

   53 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 01/2019/TT-BXD

  Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Bãi bỏ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại Phụ...

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

  Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành “Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH11 ngày 22/6/2015;

   12 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND

  Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.

   12 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Ebook Thẩm định dự án đầu tư

  Ebook Thẩm định dự án đầu tư tập dưới đây nhằm tập trung thảo luận những vấn đề kỹ thuật: tính thời gian của tiền tệ; kỹ thuật chiết khấu dòng tiền; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá dự án, xử lý lạm phát, kỹ thuật phân tích rủi ro của dự án. Mời các bạn tham khảo.

   99 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Ebook Hướng dẫn Quản lý thực hiện dự án

  Ebook Hướng dẫn Quản lý thực hiện dự án trình bày về mục đích phạm vi của quản lý thực hiện dự án, lập kế hoạch thực hiện, giám đốc dự án, quản lý thực hiện dự án, trao đổi giữa ngân hàng và đơn vị thực hiện dự án, thuê vận hành dự án.

   156 p caodangnghe 17/10/2018 23 0

 • Bài giảng Quản trị dự án - Tạ Ngọc Cầu

  Bài giảng Quản trị dự án - Tạ Ngọc Cầu trình bày các kiến thức về dự án - làm sóng quản trị mới, định nghĩa dự án, các đặc tính của dự án, vòng đời dự án, quy trình quản lý dự án, dự án và con người - các bên liên đới. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 67 0

 • Giáo án Quản lý xây dựng - ThS. Lương Thanh Dũng

  Giáo án Quản lý xây dựng gồm 5 chương trình bày về việc theo dõi và kiểm soát dự án xây dựng, xác định dự án xây dựng, giới thiệu về dự án và quản lý dự án, hoạch định và lập tiến độ xây dựng, tổ chức dự án xây dựng. Mời các bạn tham khảo.

   63 p caodangnghe 17/10/2018 23 0

 • Chuyên đề thực tập: Quản lý các dự án ODA nhằm xúc tiến...

  Kết cấu Chuyên đề thực tập: Quản lý các dự án ODA nhằm xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm 3 phần. Chương 1: Lý luận chung về quản lý dự án ODA và vai trò của nó đối với xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương 2: Thực trạng quản lý dự án ODA nhằm xúc tiến phát triển DNNVV ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương 3: Định hướng...

   52 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

 • Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro tài chính - Nhóm 1

  Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro tài chính dưới đây giới thiệu về các công cụ tài chính phái sinh, thực trạng áp dụng công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p caodangnghe 17/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật