• Phụ lục 5 - Kèm theo công văn số 664 /LĐTBXH-TCDN, ngày 09/3/2010

  Phụ lục 5 - Kèm theo công văn số 664 /LĐTBXH-TCDN, ngày 09/3/2010 Biểu tổng hợp, đề xuất nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề, người dạy nghề; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý về nghiệp vụ tư vấn chọn nghề, tìm và tự tạo việc làm cho lao động nông thôn cho cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề trên địa bàn năm 2010 – 2015.

   2 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

 • Phụ lục 1 - Đề cương Đề án đào tạo nghề cho lao động...

  Phụ lục 1 - Đề cương Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 cấp tỉnh trình bày về thực trạng và dự báo về phát triển kinh tế - xã hội và lao động việc làm của tỉnh, thực trạng và dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh giai đoạn 2006-2010, các hoạt động cụ thể của dự án,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   6 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

 • Dự thảo 21.07.2009 - Đề án Đổi mới và phát triển dạy...

  Mời các bạn cùng tham khảo Dự thảo 21.07.2009 - Đề án Đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020 dưới đây trình bày về sự cần thiết phải xây dựng dự án, nội dung đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020, quá trình thực hiện đề án.

   32 p caodangnghe 18/10/2018 20 0

 • Tờ trình Xin phê duyệt dự án đầu tư năm 2008

  Tờ trình Xin phê duyệt dự án đầu tư năm 2008 gồm 4 phần trình bày về: Hiệu quả của dự án, nội dung đầu tư và tổng mức đầu tư dự án, sự cần thiết phái lập dự án đầu tư, giới thiệu tổng quan về dự án.

   23 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

 • Dự thảo lần 1 - Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông...

  Dự thảo lần 1 - Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020 trình bày về chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực trạng và dự báo về phát triển kinh tế - xã hội và lao động việc làm của tỉnh, thực trạng và kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh giai đoạn 2006-2010. Mời các bạn tham khảo.

   42 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

 • CV 664/LĐTBXH-TCDN năm 2010

  CV 664/LĐTBXH-TCDN năm 2010 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

   16 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

 • Nghị quyết Về đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020

  Nghị quyết Về đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020 tạo sự đột phá về chất lượng dạy nghề, một số nghề đào tạo đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; bảo đảm quy mô, cơ cấu nghề, cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; nâng cao hiệu quả dạy nghề; đảm bảo công bằng về cơ hội học nghề, lập nghiệp cho mọi...

   25 p caodangnghe 18/10/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật