Ứng dụng smarty xây dựng website quản lý thiết bị hóa chất tại trung tâm thí nghiệm thực hành

Để xây dựng một website bằng ngôn ngữ PHP, sinh viên thường viết lẫn cả phần HTML với mã lệnh PHP trên một trang. Điều này dẫn đến khó khăn khi bảo trì [3]. Trong bài báo này, tác giả đề xuất ứng dụng công nghệ Smarty để xây dựng website quản lý thiết bị hóa chất và ứng dụng tại trung tâm thí nghiệm thực hành bằng ngôn ngữ PHP. Kết quả thực nghiệm cho thấy dựa trên ứng dụng công nghệ Smarty, việc thiết kế và lập trình trở nên độc lập tiết kiệm được thời gian và trang web dễ bảo trì hơn trong tương lai.