Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND trình bày về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

ERROR:unknown local index 'libdoctruongnghes' in search request