Phát triển mô hình mạng quản lý thư viện chia sẻ chung và thống nhất: Cơ hội và thách thức

Bài viết trình bày các nội dung: tổng quan dịch vụ thư viện hiện nay và xu hướng; công nghệ và sự phát triển tác động đến xây dựng cộng đồng mạng quản lý thư viện chia sẻ; tiềm năng của dữ liệu nối kết và nối kết mở trong thư viện; khổ mẫu thư mục Bibfram;