Dự thảo quản lý tài sản

Dự thảo quản lý tài sản quy định về quản lý tài sản thiết bị. Mời các cùng tham khảo.