Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.